Procedury dotyczące ubiegania się o zagraniczne świadczenia rodzinne

1 Krok
· Aby otrzymać świadczenia rodzinne przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba aktywna zawodowo składa wniosek w zagranicznej  Instytucji Właściwej w państwie zatrudnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonywanie pracy lub studiowanie za granicą.
· Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Polskie biura ewidencji ludności, mieszczące się w poszczególnych urzędach miast oraz gmin, wydają międzynarodowe akty urodzenia dzieci. Te dokumenty nie wymagają tłumaczenia na inne języki. Wszystkie zaświadczenia niezbędne do przyznania świadczeń rodzinnych są wolne od opłat.
· Nie trzeba prosić polskich urzędów o wydanie zaświadczenia o pobranych zasiłkach w celu wywiezienia ich za granicę.
Zagraniczne urzędy wstępnie posługują się danymi, które są przedstawione we wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego.
· Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego nie wydają zainteresowanym osobom zaświadczeń o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń rodzinnych w celu ich wywiezienia za granicę, ponieważ urzędem uprawnionym do wydawania zaświadczeń instytucjom zagranicznym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Zaświadczenia mogą być przekazywane instytucjom zagranicznym wyłącznie na formularzach z serii E 400. Ośrodki pomocy społecznej wystawiają dokumenty w sprawie świadczeń rodzinnych (kopie własnych decyzji lub zaświadczenia o nieubieganiu się o świadczenia), następnie przesyłają je do ROPS i informują o tym fakcie zainteresowane osoby.


2 Krok
· Zagraniczny urząd, właściwy do przyznania świadczeń, wydaje formularze z serii E 400 lub na formularzu E 001 pyta polski urząd - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej o wysokość kwot zasiłków wypłaconych w Polsce oraz o status zawodowy osoby opiekującej się dziećmi w Polsce.
Wymiana informacji pomiędzy Instytucją Właściwą państwa, gdzie wykonywana jest praca, a instytucją państwa zamieszkania pozostałych członków rodziny, odbywa się głównie na formularzach z serii E 400.
· Instytucja zagraniczna (państwa zatrudnienia) jest zobowiązana wydać odpowiednie formularze z serii E 400 (najczęściej E 401, E 405 i E 411), które są przez nią wypełnione w części A, podpisane oraz opieczętowane.

3 Krok
· Część B powyższych formularzy wypełnia i potwierdza polska instytucja właściwa - dla osób zameldowanych na terenie województwa podlaskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
· ROPS nie przyjmuje do realizacji formularzy niewypełnionych i nieopieczętowanych w części A.
· Formularzy nie należy tłumaczyć na język polski, ponieważ są one we wszystkich państwach Wspólnoty identyczne co do treści i układu graficznego. Mają one charakter zaświadczeń. ROPS przekazuje formularze bezpośrednio do właściwych instytucji zagranicznych listem poleconym. Osoby zainteresowane otrzymują wyłącznie kopie druków.
· Przy ubieganiu się o zagraniczne zasiłki zbędne jest uczestnictwo pośredników.
· Część B formularzy E 402 wypełniają polskie szkoły (uczelnie).


Opłaty:
osoba zainteresowana nie ponosi żadnych kosztów
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 3 miesięcy
Tryb odwoławczy:
brak
Inne wskazówki, uwagi:
kontakt telefoniczny do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
sekretariat: +4885- 744- 72- 77

Kraje objęte przepisami koordynacyjnymi:
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania,
Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia, oraz Szwajcaria.


Ważne akty prawne:
Podstawowe akty prawne, które stanowią o zasadach koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii:
· Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., ze zm.),
· Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 roku
w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. Urz. WE L Nr 74 z 27 marca 1972 r., ze zm.).
· Decyzja Nr 201 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 i EWG Nr 574/72 (seria E 400).

 

Pomocne adresy internetowe:
Podstawowe informacjedotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym także w zakresie świadczeń rodzinnych znajdują się na stronach internetowych:
 
1.        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
        www.mps.gov.pl > żyć i pracować w UE > pliki do pobrania:
-        Świadczenia rodzinne w UE
-        Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE
-        Jak dostać emeryturę i rentę w UE 
-        Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w UE
-        Świadczenia społeczne w UE w pigułce. Zasady opłacania składek
-        W którym kraju jesteś ubezpieczony
-        Krótki przewodnik po przepisach i instytucjach w UE
www.mps.gov.pl > żyć i pracować w UE > najczęściej zadawane pytania
 
2.     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku:
        www.wrotapodlasia.pl > polityka społeczna > świadczenia rodzinne
        Do pobrania są tutaj formularze z serii E 400 w polskiej wersji językowej.
 
3.     Portal prawa Unii Europejskiej:
        http://eur-lex.europa.eu/pl  
 
1